top of page

Spirtual Common Sense Real Talk

Public·142 members

Doriano Grejaus Portretas Pdf Free


Click Here >>> https://blltly.com/2tApXy

Doriano GrÄjaus portretas: Oskaro Vaildo romanas apie groÅÄ ir nuodÄmÄ


Doriano GrÄjaus portretas (angl. The Picture of Dorian Gray) yra vienintelis Oskaro Vaildo (1854â1900) romanas, pirmą kartą iÅspausdintas 1890 m. Åurnale âLippincott's Monthly Magazineâ. Tai yra vienas iÅ garsiausiÅ ir skandalingiausiÅ XIX a. anglÅ literatÅros kÅriniÅ, kuriame autorius kelia filosofinius ir moralinius klausimus apie groÅio, meno ir nuodÄmÄs prigimtÄ.


Romano veiksmas vyksta Viktorijos epochos Londone. Pagrindinis herojus Doriano GrÄjus yra jaunas ir nepaprastai graÅus dÅentelmenas, kuris susipaÅÄsta su talentingu tapytoju Baziliu Holvardu ir jo draugu lordu Henriju Uotenu. Bazilis Äsimyli Doriano groÅÄ ir nusprendÅia jÄ nupieÅti. Lordas Henris savo ruoÅtu suÅavi Doriano protą savo cinizmu ir hedonizmu. Jis Ätikina Doriano, kad gyvenimo tikslas yra mÄgautis savo groÅiu ir malonumais, nes jie yra trumpalaikiai ir neiÅvengiamai praeis.


Doriano GrÄjaus portretas tampa simboliu jo sielos bÅklÄs. Kiekvieną kartą, kai Doriano elgesys ar mintys tampa blogesni, jo portretas keiÄiasi ir tampa bjaurus. TaÄiau Doriano veidas iÅlieka nepakitus ir jaunas. Doriano gyvenimas tampa vis labiau destruktyvus ir nusikalstamas, o jo portretas â vis labiau siaubingas. Galiausiai Doriano nebeiÅlaiko savo sąÅinÄs kankinimÅ ir nusprendÅia sunaikinti savo portretą, taÄiau tuo paÄiu sunaikina ir save.


Doriano GrÄjaus portretas yra ne tik Ädomus ir Ätraukiantis romanas, bet ir provokuojantis meno kÅrinys, kuris skatina skaitytoją susimąstyti apie savo vertybes, pasirinkimus ir pasekmes. Romano autorius Oskaras Vaildas buvo vienas iÅ ryÅkiausiÅ estetizmo judÄjimo atstovÅ, kurie teigÄ, kad menas turi bÅti vertinamas tik pagal savo formą ir groÅÄ, o ne pagal moralÄ ar naudą. TaÄiau romane jis taip pat parodo, kad groÅis gali bÅti pavojingas ir priveda prie praÅÅties, jei nÄra derinamas su dora.Romano veikÄjai yra sudÄtingi ir daugialypiai. Bazilis Holvardas yra idealistas ir romantikas, kuris tiki, kad menas yra Åventas ir gali iÅreikÅti sielos groÅÄ. Jis yra Doriano portreto kÅrÄjas ir jo geriausias draugas, taÄiau jis taip pat yra pavydus ir baimingas dÄl Doriano pokyÄiÅ. Lordas Henris Uotenas yra cinikas ir manipuliatorius, kuris moko Doriano savo filosofijos, kad gyvenimas yra tik Åaidimas ir kad reikia siekti kuo daugiau malonumÅ. Jis yra Doriano portreto ÅiÅrovas ir jo Ätakotojas, taÄiau jis taip pat yra abejingas ir Åaltas dÄl Doriano likimo. Doriano GrÄjus yra paradoksas ir tragedija, kuris turi viską, ko gali norÄti â groÅÄ, turtą, talentą â bet praranda viską, ko reikia â meilÄ, draugystÄ, sąÅinÄ. Jis yra Doriano portreto modelis ir jo auka, taÄiau jis taip pat yra kaltas ir atsakingas uÅ savo gyvenimą.Romano kalba yra Åavinga ir Åaisminga. Oskaras Vaildas naudoja daug aforizmÅ, paradoksÅ ir ironijos, kad parodytÅ savo intelektą ir humoro jausmą. Jis taip pat naudoja daug apraÅymÅ, metaforÅ ir simboliÅ, kad sukurtÅ savo pasaulÄ ir jo nuotaiką. Romane galima rasti daug citatÅ, kurios tapo garsios ir Äsimintinos. PavyzdÅiui, lordas Henris sako: âGyvenimas yra per trumpas, kad bÅtumÄte nuobodus. BÅkite blogas, Doriano. BÅkite blogas ir bÅsite laimingas.â Arba: âNÄra nieko tokio kaip gera ar bloga reputacija. Yra tik reputacija.â Arba: âGyvenimas nÄra problema, kurią reikia iÅsprÄsti. Gyvenimas yra realybÄ, kurią reikia patirti.â


Romano tema yra aktuali ir Åiandien. Oskaras Vaildas kritikuoja Viktorijos epochos visuomenÄ, kuri buvo veidmainiÅka ir puritoniÅka. Jis taip pat kritikuoja estetizmo judÄjimą, kuris buvo pernelyg pavirÅutiniÅkas ir savanaudiÅkas. Jis klausia skaitytojo, kas yra groÅis ir kas yra nuodÄmÄ Kas yra menas ir kas yra moralÄ Kas yra laisvÄ ir kas yra atsakomybÄ Kas yra meilÄ ir kas yra draugystÄ Kas yra gyvenimas ir kas yra mirtis Romane nÄra vienarei
About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

 • elevatedbyclaudene
 • Shivani Patil
  Shivani Patil
 • Kai Amald
  Kai Amald
 • Ceridwen Ceridwen
  Ceridwen Ceridwen
 • React Junior
  React Junior
bottom of page